Programų Inžinerija KTU

R. Šeinauskas

Informacija apie žinias reikalingas profesionaliems programuotojams Swebok

Skelbimai: Elektroninio pašto adresas:sendktu@soften.ktu.lt

Pakartotinis egzamino laikymas vyks vasario 2 d 8 val. Rinktis prie 101a.

Projektų pristatymas vasario 2 d. 15 val . Rinktis prie 206 klases ITPI

 

 

Projektų talpinimas į serverį: Jeigu Jûsø studentai atsiøs man savo projektus, að juos patalpinsiu

softene. Turbût tiks panaðus puslapis koks buvo ir iki ðiol. E-mail

adresas projektø siuntimui: kestmork@soften.ktu.lt

Þemiau pora pastabø studentams prieð siunèiant darbus:

Visiems siunèiantiems savo projektus yra pakankamai svarbus áspëjimas:

PRIVALOTE atsiøsti savo suarchyvuotus GALUTINIUS projektø variantus

(iðtaisæ visas ámanomas klaidas; su pastabom, kokius smulkius pakeitimus

reikia padaryti (chmod... ar pan.)).

Darbai turi bûti suarchyvuoti, o archyvas pavadintas projekto vardu

(pvz. ProjectInc.tar.gz).

Pagarbiai, Kæstutis

 

 

Informacija: Klausimynas dokumentacijai : Klausimynas.doc  

Demonstracinė medžiaga http://courses.cs.vt.edu/csonline/SE/Lessons/index.html

 

Vertinimai: 

  Taisykles.

Apklausų vertinimai    

Ankstesnių metų projektai: http://www.soften.ktu.lt/projects/IFPR402/

Projektų užduotys:

Bendra.doc    U001.pdf    U002.pdf  U003.pdf    U004.pdf   U005.pdf    U006.pdf   U007.pdf    U008.pdf   U009.pdf

U010.pdf     U011.pdf     U012.pdf   U013.pdf    U014.pdf   U015.pdf    U016.pdf   U017.pdf    U018.pdf   U019.pdf

U020.pdf    U021.pdf     U022.pdf   U023.pdf    U024.pdf   U025.pdf    U026.pdf   U027.pdf    U028.pdf   U029.pdf

U030.pdf    U031.pdf     U032.pdf   U033.pdf    U034.pdf   U035.pdf    U036.pdf   U037.pdf    U038.pdf   U039.pdf

U040.pdf    U041.pdf     U042.pdf   U043.pdf    U044.pdf   U045.pdf    U046.pdf   U047.pdf    U048.pdf   U049.pdf

U050.pdf    U051.pdf     U052.pdf  b01.pdf b01.vhd b02.pdf  b02.vhd

  Paskaitų skaidrės ir medžiaga 2004/05 metams: http://www.elen.ktu.lt/~rsei/SE4/index.htm